Onze woonzorgvoorzieningen willen dag na dag blijven groeien in hun taak om voor iedere bewoner/gebruiker een aangenaam verblijf te creëren.

Deze opdrachtverklaring bevat een duidelijke missie en (toekomst)visie. Het is een doel waar we allen, dag na dag, naartoe willen werken.

We willen een aangenaam verblijf creëren. Onder het begrip “aangenaam verblijf” verstaan we “een plek zoals een thuis: waar iemand verblijft, zich veilig voelt en waar hij/zij het prettig vertoeven vindt”. Zo kan de bewoner op alle tijden bezoek ontvangen om zijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Sommige bewoners/gebruikers (in kortverblijf of in het dagverzorgingscentrum) keren ook terug naar huis. Onze woonzorgvoorziening is dus niet altijd een nieuwe thuis voor hen.

Zo leggen we de nadruk op het “samen verblijven” en op het “samenzijn”, naast het zorgafhankelijke aspect.

Het woord “woonzorgvoorziening” bestaat uit drie woorden: woon + zorg + voorziening. Alle drie deze woorden zijn voor ons belangrijk.

Een bewoner verblijft/woont immers gedurende een bepaalde periode (enkele uren tot 24u per dag en enkele dagen tot 7 dagen per week) in onze voorziening. Op bepaalde momenten van zijn/haar verblijf geniet hij/zij zorg maar op de andere momenten is hij/zij ook aanwezig in onze voorziening. Wij voorzien daarom in een brede hulp- en dienstverlening die aansluit bij de andere aspecten van onze bewoners/gebruikers (creatieve activiteiten, sociale activiteiten, maaltijden, …).

Afhankelijk van de woonzorgvorm zal het zorgafhankelijke aspect minder of meer worden benadrukt.

Iedere woonzorgvorm heeft zijn specifieke doelgroep onder de 60-plussers. Afhankelijk van de aanwezige zorgafhankelijkheid en de specifieke situatie van de oudere zal er een beroep gedaan worden op één van onze ouderenvoorzieningen.

De assistentiewoningen zijn er voor de minst zorgbehoevende ouderen met een hoge zelfredzaamheid.

Het dagverzorgingscentrum en het centrum voor kortverblijf dienen voor een tijdelijke ondersteuning van de thuissituatie. Dit kan resulteren in een terugkeer naar huis of leiden tot een opname in het woonzorgcentrum.

In het woonzorgcentrum verblijven ouderen meestal voor een langere periode waarbij de zorgbehoevendheid stilaan toeneemt.

Vanuit een holistische en christelijke visie op onze bewoner/gebruiker doen we dit in de eerste plaats door zijn/haar individuele identiteit te ontdekken en te behouden.

Het is onze betrachting om een zo minimaal mogelijke verandering te veroorzaken in de normale dagorde van onze bewoner. We willen onze bewoner vooral laten zijn wie hij/zij is. We willen onze bewoner daarom uitnodigen om ons te leren kennen en om ons toe te laten hem/haar te leren kennen. Onze bewoner leren kennen als de persoon die hij/zij is (met goede en minder goede kanten) maar ook als de persoon die hij/zij was .

Zorgbehoevende ouderen kunnen veel van hun mogelijkheden verloren hebben, maar dat verhindert niet dat ze competent kunnen zijn.

De competenties van een persoon worden niet alleen volgens economische standaarden bepaald. Een mens kan op vele vlakken iets betekenen voor zijn medemens. We willen onze bewoners daarom begeleiden in het constructief ouder worden. We begeleiden hen om adequaat (juist, gepast, gevat, verstandig, doordacht) te reageren op wat het leven nog met zich meebrengt op lichamelijk, materieel, sociaal en maatschappelijk vlak .

Zij blijven in staat om hulp te vragen en hulp te ontvangen.

Een adequate reactie op de uitdagingen van het leven leidt tot toename, behoud of herstel van het subjectief welbevinden. Het leidt tot een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit en een positief zelfbeeld.

Het is bij ons de oudere zelf, die vorm aan zijn/haar leven in het woonzorgcentrum geeft. We zien het woonzorgcentrum hierbij als een draagkrachtige en ondersteunende omgeving waarin onze bewoner, via ervaring, inzicht en een goede wil, zich ‘thuis’ kan voelen.

Elkeen heeft daarin zijn rol en zijn verantwoordelijkheid: de bewoner/gebruiker zelf, zijn familie, zijn vrienden en kennissen, onze vrijwilligers, stagiairs en studenten, onze gemotiveerde en deskundige personeelsleden en de betrokken beleidsmakers.

Ondanks al onze expertise en deskundigheid hebben we de waarheid niet in pacht. We willen niet voorbijgaan aan de rijpheid en wijsheid van onze bewoners. We betrekken hen in de beslissingen van iedere dag.

Wanneer onze bewoner aangeeft dat dit voor hem/haar moeilijk valt, schakelen we, met respect voor de privacy, familie, vrienden en kennissen in om ons hierin bij te staan. Daarnaast staan we ook erkentelijk naar de inbreng van onze vrijwilligers, stagiairs en studenten en onze personeelsleden. Via dagelijkse verbale en non-verbale communicatie kennen zij de bewoners en kunnen zij eveneens advies uitbrengen.

De beleidsmakers staan in voor het kader waarbinnen dergelijke communicatie in het belang van de bewoner mogelijk is. We bedoelen hiermee zowel de Federale en Vlaamse beleidsmakers (politici) als de lokale beleidsmakers (bestuursleden en directie).

Samen geven we, binnen de grenzen van het wettelijk kader en binnen de grenzen van het financieel en organisatorisch haalbare, vorm aan onze hulp- en dienstverlening.  

De eindbeslissing ligt steeds bij de leiding van onze woonzorgvoorzieningen. Zij maken steeds de afweging in functie van de impact op de organisatie, zowel financieel, organisatorisch als juridisch. Ze maken ook de afweging van het individu ten aanzien van de groep bewoners en gebruikers.

Zo creëren we, voor onze bewoners/gebruikers, een plek waar ze zich goed kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en hun hart kunnen verwarmen.

We willen een plek creëren waar onze bewoners ook op moeilijke momenten terecht kunnen met hun zorgen en verdriet. Een plek waar er naar mekaar geluisterd wordt en waar ieder individu een eigen plaats heeft binnen de groep. Zonder daarom in een keurslijf geduwd te worden maar gewoon door ieder te aanvaarden zoals hij/zij is. Onze personeelsleden bejegenen daarom onze bewoner/gebruiker op een vriendelijke, warme en respectvolle manier.

Terug